Skip to content
Menu

Tegevused

Arenduspäevad: liikmetel on võimalus kaks korda aastas osaleda arenduspäevadel, mille raames planeerime EPILLi eesmärke ja tegevusi.

Töögrupid: konkreetsete eesmärkide püstitamine ja saavutamine toimub eritemaatilistes gruppides. 2023 aastal olid aktiivsed kolm töögruppi:

 • Kogemussõna töögrupp,
 • Sisekommunikatsiooni töögrupp,
 • Välikommunikatsiooni töögrupp.

2024.a. ootame panustajaid tulevastesse töögruppidesse, näiteks seoses teenuste ja ravi kättesaadavuse ja kvaliteedi eest seismine; huvikaitselised tegevused, koostöö ja partnerllus teiste valdkonna organisatsioonidega.

Poliitikakujundamine ja mõjutamine

 • “ISTE” ehk Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
 • SOM Vaimse tervise tegevuskava kavandi tagasiside
 • SOM  Astmelise abi tegevuskava loomine
 • Sisend liikmetelt fookusrühma-arutelule väheintensiivsete psühholoogiliste sekkumiste osas
 • TAI kogukondadele suunatud vaimse tervise koolituse planeerimine: vestlusring
 • Sotsiaaldemokraatide suvepäevade vaimse tervise arutelu  – paneel diskussioon koos VATEKUga

Projektid  

 • 2023. aastal läbis EPILL edukalt Sotsiaalministeeriumi (SOM) vabaühenduste taotlusvooru, milles otsiti strateegilisi partnereid inimeste heaolu ja tervise edendamiseks.

  Meie kolmeaastane projekt “Kogemus õpetab” (SOM toetus 163 340 eurot) keskendub psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamisele. Projekti käigus loome kontseptsiooni ja tegevusplaani kogemuslugude jagamiseks, eesmärgiga vähendada psüühikahäiretega ja vaimse tervise raskustega inimeste häbimärgistamist. Lisaks valmistame ette eestkõnelejaid – “kogemussõna saadikuid”. Viime läbi laiaulatusliku turunduskampaania ja korraldame kaks kogemusseminar-konverentsi. Viimaks arendame koolitusprogrammi tööandjatele, tervishoiu spetsialistidele ja avalikkusele.

  “Kogemus õpetab” EPILLi projektipartneriks Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ).
1890-756-max